Naše služby

Ochrana oznamovatelů


1. Informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu

Oznamovatel je oprávněn podávat oznámení ústně nebo písemně nebo na jeho žádost i osobně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci – jmenovitě na Ministerstvu spravedlnosti. Ministerstvu lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

2. Označení příslušné osoby

Příslušnou osobou je Mgr. Anežka Bartošová, datum narození 14. 3. 1999, trvale bytem Škroupova 891/19, Říčany, 251 01, tel. 775365260, email: Anezka.bartosova@mafipo.cz

3. Vyloučení oznámení od třetích osob

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.

4. Sankce za vědomě nepravdivé oznámení

Za podání vědomě nepravdivého oznámení hrozí sankce až 50 000 Kč.